Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Informacje dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Informacja dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Informacja dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Informacja dla kandydatów na rodzinę zastępczą
 
Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu celem uzyskania ogólnych informacji na temat pieczy zastępczej i umówienia się na rozmowę wstępną.
Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1)      dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2)      nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3)      wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4)      nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5)      są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a)  zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej  oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6)      przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny:
7)      zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.
 
Wymagane dokumenty:
W trakcie procedury kwalifikacyjnej należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek o przeszkolenie wraz z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na rodzinę zastępczą,
- formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
- oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2)
- oświadczenia kandydata (zał. nr 3 oraz zał. nr 4)
- potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza POZ (w przypadku małżeństwa dla każdego z kandydatów osobne),
- kserokopię aktu małżeństwa, w przypadku rozwodu sentencje wyroku sądu,
- dokument potwierdzający stałe źródło dochodu co najmniej jednej osoby tworzącej rodzinę
- zaświadczenie o niekaralności (występuje PCPR)
Do wniosku należy dołączyć:
- własnoręcznie napisany życiorys,
- świadectwa, opinie szkolne dzieci własnych,
- fotografie rodzinne,
- przynajmniej dwie referencje ze środowiska (np. opinia sąsiedzka, pracodawcy, znajomych).
 
Dokumenty o których mowa powyżej PCPR uzupełnia o analizę sytuacji rodzinnej, majątkowej, oraz ustalenie warunków bytowych i mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokojenie jego potrzeb, podczas wizyty pracowników (np. pedagog, psycholog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) w miejscu zamieszkania kandydatów.
Ponadto, kandydaci zostają zaproszeni przez psychologa PCPR na badanie psychologiczne
w celu sporządzenia opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Zebrane dokumenty oraz opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej stanowią podstawę do dokonania oceny kandydatów pod względem spełniania warunków, o których mowa powyżej.
Kandydaci uzyskujący pozytywną ocenę, otrzymują skierowanie na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą
Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą
Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą prowadzone jest w oparciu o program zatwierdzony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
SZKOLENIE PRIDE
Program PRIDE powstał w USA jako wynik badań nad umiejętnościami, jakie powinni posiadać rodzice wychowujący nie swoje (w sensie biologicznym) dzieci.
PRIDE w Polsce
System szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych w Polsce został wprowadzony i upowszechniony na przełomie XX w. Warszawskie Towarzystwo NASZ DOM w 1999 r. pozyskało licencję na stosowanie programu. Program opracowany
w Stanach Zjednoczonych dobrze sprawdza się w polskich warunkach. PRIDE nie jest osadzony na fundamencie rzeczywistości amerykańskiej, ciągle ewaluuje, dostosowany jest do standardów Polskich.  Skupia się na umiejętnościach i kompetencjach, w jakie powinni być wyposażeni opiekunowie zastępczy.
Tut. Centrum zapewnia kandydatom bezpłatne szkolenie oraz bezpłatne materiały szkoleniowe niezbędne do odbycia szkolenia. Sesje szkoleniowe odbywają się w grupach w liczbie godzin wynikających z założeń programowych i są prowadzone metodą warsztatową.
Szkolenie PRIDE to 12 sesji  po 4 godziny, które odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. Zajęcia prowadzone są przez dwóch licencjonowanych trenerów. Ze względu na charakter problematyki - obecność na wszystkich sesjach jest obowiązkowa (w przypadku małżeństwa – obowiązkowa obecność obojga małżonków).
PCPR zapewnia kandydatom możliwość odbycia praktyk w zawodowych rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowosolskiego.
Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia.
- Świadectwo nie jest jednoznaczne z uzyskaniem Zaświadczenia Kwalifikacyjnego, które uprawnia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka.
Po zakończeniu szkolenia i otrzymaniu świadectwa ukończenia szkolenia rozpoczyna się końcowa procedura kwalifikacyjna. Komisja kwalifikacyjna składająca się z trenerów programu, pracowników PCPR, dokonuje kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego odbywa się  na wniosek kandydata.

Załączniki